ATES

Aquifer Thermal Energy Storage, oftewel ATES, is de Engelse naam voor bodemenergie met WKO. De term werd in Nederland bekend door de Installect bedrijven.

ATES ontwerp

Voor het ontwerp van bodemenergiesystemen, ATES systemen, levert Installect Advies een uitgebreid palet aan diensten, zowel ondergronds als bovengronds.

ATES realisatie

Voor de realisatie van bodemenergiesystemen (ATES), toegepast in een breed scala aan marktsegmenten, waaronder datacenterkoeling, levert GeoComfort gestandaardiseerde systemen.

ATES controle

Voor bodemenergiebeheer (ATES Control) is Insted een gespecialiseerde dienstverlener met landelijke dekking.

Wikipedia

De Nederlandse toepassing van bodemenergie wordt in Wikipedia als volgt omschreven:

Open grondwatersystemen (doubletten en monobronnen met opslag en recirculatie) staan in open verbinding met watervoerende pakketten en gebruiken grondwater dat via een beperkt aantal buizen wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid om daarna weer in de bodem te worden geïnfiltreerd. Het onttrekken en infiltreren gebeurt op enkele tientallen tot ruim tweehonderd meter diepte, afhankelijk van waar zich een geschikt watervoerend pakket bevindt. Bij doubletten worden twee bronnen op enige afstand (ca. 100 meter) geboord en worden filters in beide bronnen afgesteld. Het water wordt in de zomer uit de zogenaamde koude bron opgepompt, de kou wordt aan het gebouw of proces afgegeven. Het opgewarmde water wordt daarna in de andere bron (de warme) ingebracht. In de winter wordt het warme water opgepompt en wordt de warmte afgegeven aan een warmtepomp. Het hierdoor afgekoelde water wordt daarna weer in de koude bron opgeslagen.

Een monobron werkt volgens hetzelfde principe. Hierbij is er echter maar één bron(boring). De koude en warme voorraad worden hierbij niet op enige afstand naast elkaar, maar boven elkaar opgeslagen. Aangezien hierbij slechts één bron(boring) nodig is, zijn deze systemen goedkoper en daarom rendabeler. Dit systeem kan direct naast een gebouw geplaatst worden. Hiermee wordt wko ook haalbaar bij kleinere projecten. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunnen monobronsystemen tot 55 m3/uur gerealiseerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op