TU Delft onderzoekt monobronnen

Maria Xynogalou behaalde in september 2015 haar Msc aan de TU Delft. Onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Th. Olsthoorn deed ze onderzoek naar het rendement van monobronnen in relatie tot weerstand van de bodem en filterstelling. De afstudeeropdracht is in 2013 opgezet op aangeven van Wil van den Heuvel, geohydroloog bij Installect Advies.

Installect Advies maakt met GeoComfort en Insted deel uit van de Installect bedrijven. De groep is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en beheren bodemenergiesystemen. Daarbij is GeoComfort marktleider op het gebied van monobronnen.

Om nog meer begrip te krijgen over de werking van monobronnen werd het afstudeeronderzoek van Xynogalou gestimuleerd en ondersteund.  De case-studies in het onderzoek werden gedaan met behulp van praktijkgegevens van de Installect bedrijven.

De uitkomst van het onderzoek bleek de moeite waard. Er is aangetoond dat betrouwbare voorspellingen mogelijk zijn over rendement en energieverlies van een monobron. Xynogalou’s modellen houden rekening met broncapaciteit en bodemopbouw (grof of fijn zand). Ook filterlengte en filterafstand maken er deel van uit.

Bij grove zandpakketten blijkt een bron baat te hebben bij grotere afstanden tussen de filters. Bij fijne zandpakketten geeft een kleinere afstand mogelijk al een hoog rendement en is er weinig onderlinge beïnvloeding van het warme en koude filter. Voor de meeste gangbare broncapaciteiten zijn de weerstanden uit tabellen af te lezen. Voor de overige bronnen is met rekenmodellen een goede voorspelling te maken.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen monobronnen door Installect nog nauwkeuriger worden gedimensioneerd.

Overal is energie beschikbaar, soms op verrassende manieren. Op de productielocatie van Sanquin wordt veel koeling gevraagd. Toevallig lopen er ook een drinkwatertransportleidingen vlak langs de locatie. Dat biedt perspectief voor energie-uitwisseling met drinkwater. Een nieuw energieconcept van Installect, in opdracht van Waternet en Sanquin.

 

Win-win

De energie-uitwisseling met drinkwater levert zowel Sanquin als de eindgebruikers voordeel op. In de winter wordt het koude drinkwater door Sanquin gebruikt om cleanrooms en farmaceutische productieprocessen mee te koelen. Omdat het water iets warmer de leidingen instroomt van Amsterdamse consumenten, besparen zij verwarmingsenergie in hun CV en warm water.

 

Energieconcept

In de zomer is het water in deze leiding te warm voor deze toepassing, maar in de winter gaat een omleiding open, die het water naar een warmtewisselaar leidt. Die haalt koude uit het drinkwater en voegt het toe aan de warmte-koude-opslag die Sanquin toch al heeft. Het drinkwater warmt in de warmtewisselaar hierbij enkele graden op. Sanquin en waternet gaan vooralsnog niet hoger dan 15°C om de groei van bacteriën zeker uit te sluiten. Onder de streep hoopt Waternet jaarlijks 20.000 GJ aan energie uit water te leveren aan Sanquin; vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 1.800 huishoudens.

 

Meer is mogelijk

“We beginnen bij Sanquin met het koude water uit één leiding, maar er ligt nog zo’n grote jongen voor de deur, dus als het project succesvol is, kunnen we de capaciteit verdubbelen’, zegt ir. Jacqueline de Danschutter van Waternet. In Nederland is het de eerste keer dat een drinkwaterbedrijf iets anders levert dan water – koude in dit geval. Het ontwerp van de warmte-koudeinstallatie is bijna klaar en de bouw zal eind 2016 van start gaan.

Het prestigieuze nieuwe Atrium kantorencentrum wordt voorzien van een duurzame installatie met Bodemenergie. Bodemenergie aan de Amsterdam Zuidas is dan ook passend bij het karakter van het stadsdeel. Installect Advies assisteert Van Dorp Installaties bij dit project als gecertificeerd ontwerper van de WKO-installatie en de energiecentrale. De bestaande bouw met uitbreiding (totaal 70.000 m2 bvo) wordt voorzien van drie doubletsystemen en een warmtepompcentrale. Naar verwachting is de installatie medio 2016 in bedrijf.

 

China koopt duurzame energietechniek uit Nederland. Zo fungeert bodemenergie als exportproduct voor Installect. Het Shanghai Flower Port, een mega-oranjerie van 2,5 hectare, wordt gerealiseerd met toepassing van WKO met warmtepompen. De Installect bedrijven hebben het WKO systeem ontworpen. Vanuit Nederland worden vier projectspecifieke prefab energiedistributie skid’s (zie foto) aangeleverd. Het bronsysteem wordt onder begeleiding van Installect geboord en in bedrijf gesteld. De installatie gaat naar verwachting medio oktober in bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op