WKO vergunningen

WKO vergunningen zijn waterwetvergunningen. Voor honderden projecten in Nederland verzorgde Installect de WKO vergunning. Door gespecialiseerde geohydrologische kennis en een grote database met bodemopbouw per locatie zijn we in staat dit kosteneffectief uit te voeren.

Neem voor meer informatie contact op met Wil van den Heuvel of Willeke Bruil.

 

Kennis van zaken

Installect verzorgt de WKO vergunning met kennis van zaken, zodat het aanvraagproces soepel en zonder vertraging verloopt. In elke fase worden de uitgangspunten afgestemd met de ontwerper van het bovengrondse deel van de installaties. Hierbij gaat het om systeemconcept, dimensionering, temperaturen en plaats van de warmtewisselaar. Om een vergunning voor bodemenergie te verkrijgen brengen we ook de milieuaspecten en de energiebalans in kaart.

 

Geohydrologie

Voor een WKO vergunning onderzoeken we de geohydrologische situatie van de projectlocatie. Dat wil zeggen: hoe is de bodemopbouw en welke grondwaterpakketten lopen daar doorheen. Een bodemenergiesysteem wordt gerealiseerd in zandlagen met een korrelgrootte die voldoende grof is. We onderzoeken de grondwaterstroming om thermische verliezen te voorkomen. We brengen de aanwezigheid van zuurstofhoudend en zuurstofloos grondwater in kaart. Dit is de zogenaamde redoxgrens binnen een watervoerend pakket. Een systeem moet diep genoeg gerealiseerd worden om ijzerverstopping van bronnen te voorkomen. Ook de aanwezigheid van hoge methaan of stikstofgehaltes in het grondwater (met als mogelijk gevolg gasverstopping) brengen we in kaart.

 

Omgeving

Om een vergunning voor bodemenergie te verkrijgen moet ook vaststaan dat de belangen van anderen niet worden geschaad. Er kunnen nog meer gebruikers van het grondwater in de omgeving zijn. Ook dit brengen we in kaart, alsmede de mogelijke effecten van een nieuw bodemenergiesysteem. Landbouw en natuur, bebouwing en infrastructuur, archeologie en andere belangen worden onderzocht. De uiteindelijke effectenstudie wordt als onderbouwing van de vergunningsaanvraag verstrekt aan het bevoegd gezag. Dit is bijna altijd de provinciale overheid.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op