Bij Installect zijn we goed bekend met zowel de energielevering uit de bodem als de energievraag uit het gebouw. Daarmee leveren we toegevoegde waarde. Want een WKO-installatie levert en buffert weliswaar verwarming en koeling uit de bodem maar het energieconcept bodemenergie wordt bepaald door het installatieconcept en de energievraag van het gebouw.

Neem voor meer informatie contact op met Marco Brouwer.

Kostenefficiënt

Bij de bepaling van het energieconcept bodemenergie werken we kostenefficiënt. Dat kunnen we omdat we al voor vele honderden projecten het energieconcept bodemenergie in kaart brachten en veel configuraties kennen. Vaak hoeft het energieconcept bodemenergie niet apart te worden bepaald omdat het in basis al is vastgelegd in de haalbaarheidsfase.

Aandacht en interactie

Voor de WKO-installatie is vooral van belang dat een thermische balans kan worden behaald, dat bepaalde onttrekkingstemperaturen niet overschreden worden en er niet onnodig veel water verpompt wordt. De interactie met het ontwerp van de bovengrondse installatie bepaalt voor een groot deel of die aandachtspunten goed ondervangen worden. Het energieconcept bodemenergie moet dus integraal aansluiten op het energieconcept van de bovengrondse installatie.

In onze een energieconcepten is dan ook aandacht besteed aan

  • Het energieconcept van de bovengrondse installatie;
  • Temperatuurniveaus, debieten, (piek)vermogens en energiehoeveelheden van het bodemenergiesysteem
  • De inzet van het bodemenergiesysteem tijdens alle bedrijfswijzen
  • Energiescenario’s en klimaatschommelingen
  • Sturingsmogelijkheden voor thermische balans
  • Natuurlijke bodemtemperatuur