Diensten Ondergronds en bovengronds ontwerp van open bodemenergiesystemen.

Bodemenergiesystemen

Installect Advies is gecertificeerd voor het ondergronds en bovengronds ontwerp van open bodemenergiesystemen. In samenwerking met zusterbedrijven GeoComfort en Insted dekken we de gehele scope van ontwerp, realisatie en beheer. Door deze ketenbenadering voorzien de Installect bedrijven al jaren in de behoefte aan energieprestaties, garanties en verantwoordelijkheid rondom bodemenergiesystemen.

Energie- en installatieadvies

Opdrachtgevers krijgen van Installect Advies een ambitieus maar realistisch energie- en installatieadvies. Deze is gericht op kostenefficiëntie en een hoge energiebesparing, zonder concessies te doen aan comfort en bedrijfszekerheid. Praktisch en geworteld in de installatietechniek van het gebouw, daarin zijn we gespecialiseerd. Hierbij maken we gebruik van het totaal aan mogelijkheden zoals warmtepompen, restwarmtestromen, zonnepanelen en warmte-koudeopslag. We kiezen voor de toepassing die het beste aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers.

Quickscan en haalbaarheid bodemenergie

De QuickScan van Installect Advies geeft snel een goed antwoord op uw vraag of een bodemenergiesysteem mogelijk en rendabel is in uw specifieke situatie. Op basis van de globale uitgangspunten van uw project, toetsen wij de geschiktheid van de bodem en de juridische haalbaarheid. Onze ervaring is hierbij ons visitekaartje, want ruim 20% van de WKO-installaties in Nederland is door ons geadviseerd.

Voor een uitgebreide studie kunnen we een haalbaarheidsonderzoek uitwerken. De volgende onderwerpen worden hierbij in detail uitgewerkt:

 • Energievraag en -levering;
 • Bodemomstandigheden;
 • Juridische haalbaarheid;
 • Energiebesparing;
 • Financiële haalbaarheid.

Gecertificeerd ontwerp bodemenergie

Installect Advies is gecertificeerd partner voor het volledige ontwerp van open bodemenergiesystemen, zowel ondergronds ( BRL11000) als bovengronds ( BRL6000-21). Installect Advies werkt volgens de wettelijk verplichte methodes die in verschillende beoordelingsrichtlijnen zijn vastgelegd.

De BRL 11000 passen we toe voor het ontwerp en detailengineering van open bodemenergiesystemen. De BRL 6000-21 passen we toe voor het ontwerp van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen voor woon- en utiliteitgebouwen. Het goed werken van een bodemenergie systeem hangt nauw samen met de werking van gebouwinstallaties. Het is dan ook belangrijk dat er afstemming plaats vindt tussen ondergrondse en bovengrondse deel van de totale installatie.

Vergunningsaanvraag

Installect Advies verzorgt de aanvraag van Watervergunning voor bodemenergie met kennis van zaken, zodat het aanvraagproces soepel en zonder vertraging verloopt. In elke fase stemmen we de uitgangspunten af met de ontwerper van het bovengrondse deel van de installaties. Hierbij gaat het om systeemconcept, dimensionering, temperaturen en plaats van de warmtewisselaar. Om een vergunning voor bodemenergie te verkrijgen brengen we ook de milieuaspecten en de energiebalans in kaart. Installect Advies begeleidt het complete proces van conceptaanvraag tot definitieve indiening en voert de controle uit van het besluit en eventuele zienswijzen.

Om een Waterwetvergunning aan te vragen is een effectenrapportage nodig, die we als onderbouwing van de aanvraag indienen bij het bevoegd gezag.

Effecten
Een bodemenergiesysteem veroorzaakt effecten naar de omgeving. Om deze in beeld te brengen, berekenen we drie soorten effecten (Geohydrologische effecten, Thermische effecten, Grondmechanische effecten) en trekken we conclusies over de gevolgen hiervan.

Uitvoeringsbegeleiding

Het ontwerpen en inpassen van een duurzaam energiesysteem is voor Installect Advies geen eindpunt maar juist het begin. Daarom verzorgt Installect Advies ook uitvoeringsbegeleiding. uitvoeringsbegeleiding zorgt ervoor dat het ontwerp met het daarbij behorende comfortniveau ook werkelijk wordt gerealiseerd. In de praktijk betekent de uitvoeringsbegeleiding bij bodemenergie, dat Installect Advies met de uitvoerende partij afstemt over de cruciale onderdelen van de toe te passen systemen en de detailengineering. Daarnaast controleert Installect Advies de inpassing van de systemen in de gebouwinstallaties. Einddoel is dat we de beoogde prestaties van het systeem en het gewenste comfortniveau tijdens de exploitatie behalen.

IVH-5800-20200204_minus-logo-RD
trainingen_DSC_5850

Trainingen

Kennis van bodemenergiesystemen is ook voor onze partners van belang. Daarom geven we bodemenergietrainingen, waarbij er veel aandacht is voor de interactie met het gebouw en gebouwinstallaties. De trainingen vinden plaats bij ons in Wichmond of in company bij uw bedrijf. We behandelen de theorie, maar bespreken ook de praktijk. Naar gelang de behoefte in uw organisatie, bespreken we met u een opleiding op maat .

In onze trainingen staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Comfort
 • Energiebesparing
 • Bodemopbouw
 • Geohydrologie
 • Bedrijfszekerheid
 • Thermische balans
 • Praktische kennis
 • Ontwerp, realisatie & beheer
 • BRL 11000
 • BRL 6000-21
 • Ondersteund met praktijkcases