Is een bodemenergiesysteem mogelijk op mijn locatie, en zo ja met welke capaciteit? Dat wijst een geohydrologisch onderzoek uit. Bij Installect kunnen we daar snel en goed antwoord op geven omdat we voor duizenden locaties in Nederland over bodemgegevens beschikken. Een proefboring is vaak niet nodig.

Neem voor meer informatie contact op met Willeke Bruil.

Bodemopbouw

Vaak is een geohydrologisch onderzoek onderdeel van een haalbaarheidsstudie bodemenergie of de aanvraag voor een vergunning voor bodemenergie.  Daarbij worden de volgende zaken onderzocht:

 • analyse van de bodemopbouw (zand, klei, veen, etc.)
 • grondwaterstand t.o.v. maaiveld en stijghoogte in de watervoerende lagen
 • grondwaterstroming en -richting
 • bodemtemperatuur in relatie tot de diepte
 • bodemenergiesystemen en andere onttrekkingen in de omgeving
 • bodemverontreiniging op de locatie en in de omgeving
 • maaiveldhoogte
 • zettinggevoelige objecten
 • grondwaterafhankelijke natuur
 • waterkwaliteit (zoet, brak, zout/redoxgrens)
 • gasgehalte van het grondwater
 • de mogelijkheden om vrijkomend grondwater te lozen (zowel tijdens aanleg als beheer)

Proefboring

Omdat Installect over deze gegevens beschikt voor duizenden locaties in Nederland is een losstaand geohydrologisch onderzoek of een proefboring vaak niet nodig. Als er al besloten wordt tot een proefboring vindt deze pas plaats als is vastgesteld dat een bodemenergiesysteem ter plaatse hoogstwaarschijnlijk geen probleem is. De proefboring dient dan vooral om meer zekerheid te krijgen over capaciteit en filterstelling, zodat de boring gelijk als bron kan worden gebruikt. Sommige leveranciers, zoals GeoComfort, zijn in staat om op basis van een locatie vrijblijvend aan te geven of een bodemenergiesysteem ter plaatse haalbaar is. Een geohydrologisch onderzoek is dan alleen nodig wanneer voor realisatie wordt gekozen.