Voor honderden projecten in Nederland verzorgde Installect de vergunning voor bodemenergie. We hebben veel bodemkennis in huis.  Onze database met bodemopbouw per locatie helpt ons kosteneffectief te werken.

Neem voor een vergunningsaanvraag contact op met Wil van den Heuvel of Willeke Bruil.

Kennis van zaken

Installect verzorgt de vergunning voor bodemenergie met kennis van zaken, zodat het aanvraagproces soepel en zonder vertraging verloopt. In elke fase worden de uitgangspunten afgestemd met de ontwerper van het bovengrondse deel van de installaties. Hierbij gaat het om systeemconcept, dimensionering, temperaturen en plaats van de warmtewisselaar. Om een vergunning voor bodemenergie te verkrijgen brengen we ook de milieuaspecten en de energiebalans in kaart.

Vergunningsaanvraag

Installect begeleidt het complete proces van conceptaanvraag tot definitieve indiening en voert de controle uit van het besluit en eventuele zienswijzen. Om een Waterwetvergunning aan te vragen is een effectenrapportage nodig die als onderbouwing van de aanvraag wordt ingediend bij het bevoegd gezag.

Effecten rapportage

In elke fase worden de uitgangspunten afgestemd met de ontwerper van het bovengrondse deel van de installaties. Hierbij gaat het om systeemconcept, dimensionering, temperaturen en plaats van de warmtewisselaar. Daarnaast worden alle bodemparameters van de beoogde locatie en belangen in de omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij onder andere aan verontreinigingen, beschermde gebieden, grondwaterkwaliteit en omliggende grondwatersystemen.

Effecten

Een bodemenergiesysteem veroorzaakt effecten naar de omgeving. Om deze in beeld te brengen worden drie soorten effecten berekend en worden conclusies getrokken over de gevolgen van de effecten.

Geohydrologische effecten

Om een inschatting te maken van de geohydrologische effecten naar de omgeving en eventuele andere bodemenergiesystemen in de omgeving wordt een modelberekening gemaakt met MLU. Als resultaten komen hieruit de stijghoogtes op een locatie in de diverse bodemlagen en een plaatje met de stijghoogtelijnen naar de omgeving.

Thermische effecten

De thermische effectbepaling is erop gericht het bereik van het thermisch front en de temperatuurverloop in de bronnen te bepalen. De thermische effecten worden berekend met het programma HstWin. Het is mogelijk om een 2D of een 3D berekening te maken. Hiermee is het mogelijk om de effecten in zowel één bodemlaag als meerdere bodemlagen te berekenen.

Grondmechanische effecten

De stijghoogteverandering van het grondwater als gevolg van de energieopslag kunnen grondmechanische effecten (zetting) tot gevolg hebben. De totale zetting is afhankelijk van de lokale bodemopbouw en de verlaging van de grondwaterstand tijdens onttrekken van water uit de bron. Zetting kan negatieve effecten hebben voor onder andere archeologie en gebouwen.

Op basis van deze effectberekeningen worden conclusies getrokken of het de effecten van het bodemenergiesysteem toelaatbaar zijn. Als alles in orde is zal de vergunning aangevraagd worden. Mochten de negatieve effecten te groot zijn dan zullen de uitgangspunten aangepast worden zodat de effecten wel toelaatbaar worden.